Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt

En stor andel af de tvister, der opstår på det entrepriseretlige områder, vedrører spørgsmålet om, hvorvidt entreprenørens ydelse er mangelfuld.

Når parterne har anvendt AB18

Når parterne har aftalt anvendelse af AB18, er det AB18 § 47, der sammenholdt med AB18 § 12, stk. 1 og 2 fastlægger, hvornår entreprenørens ydelse kan anses som værende mangelfuld.

AB18 § 47, stk. 1, 2 og 4:

”Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.

Stk.2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse med kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.

Stk.4. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret ifølge aftale”.

AB18 § 12, stk. 1 og 2:

”Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med bygherrens anvisninger. Materialer skal – for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført – være af sædvanlig god kvalitet. Entreprenøren skal kvalitetssikre sine ydelser.

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle nødvendige biydelser til færdiggørelse af arbejdet.”

Der er med andre ord tre tilfælde, hvor entreprenørens ydelse kan betegnes som værende mangelfuld:

  1. Hvis arbejdet ikke er udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med bygherrens anvisninger.
  2. Hvis anvendte materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet.
  3. Hvis arbejdet ikke har tilsikrede egenskaber.

Som det fremgår af AB18 § 47, stk. 1 og 2 sondres der i AB-systemet mellem mangler ved selve arbejdets udførelse og mangler ved materialerne. Det skyldes, at der gælder særlige regler om materialeansvar i medfør af AB18 § 47, stk. 2, 3 og 5.

Derudover sondres der mellem individuelle og generelle mangler. Hvis arbejdet, eller materialerne, ikke er som aftalt eller tilsikret, er der tale om en individuel mangel.
Hvis arbejdet ikke er udført fagmæssigt korrekt, er der tale om en generel mangel. Det samme gør sig gældende, hvis materialer ikke er af sædvanlig god kvalitet.

Eksempelvis kan entreprenøren have udført sit arbejde fagmæssigt korrekt, men hvis ikke arbejdet er udført i overensstemmelse med parternes aftale, kan ydelsen alligevel være mangelfuld.

At entreprenørens ydelse er mangelfuld, er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der foreligger en mangel i AB18’s forstand. Mangelbegrebet i AB18 anvendes kun om de tilfælde, hvor bygherren kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende som følge af en mangelfuld ydelse. Med andre ord omhandler de omtalte bestemmelser i AB18 alene de mangler, der kan betegnes som ansvarspådragende.

Bygherren kan dog i visse tilfælde, helt eller delvist, fortabe adgangen til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor entreprenøren. Dette kan ske ved bygherrens egen forsømmelse f.eks. ved manglende eller for sen reklamation, men også i tilfælde, hvor udbedring af en mangel vil være forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter for entreprenøren.

Hvor går (offer-)grænsen?

Der gælder en særlig praksisskabt ”offergrænse” i entrepriseretten, som gør sig gældende såvel i forbindelse med arbejdets udførelse, hvor entreprenøren ikke er forpligtet til at afholde (uforudsete) omkostninger til opfyldelse af entrepriseaftalen, hvis disse langt overstiger entreprenørens vederlag, men også i forbindelse med vurderingen af et eventuel mangelsansvar, hvor entreprenørens pligt til at erstatte omkostningerne forbundet med afhjælpning kan blive nedsat. Sidstnævnte situation er beskrevet i AB18 § 51, der har følgende ordlyd:

AB18 § 51:

”Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for entreprenørens regning, jf. §§ 48-50, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle tilfælde retten til afslag, jf. § 52.”

Som udgangspunkt vil man som bygherre i en sådan situation, bevare adgangen til et afslag i entreprisesummen som alternativ til afhjælpning og erstatningsansvar. Det fremgår af AB18 § 52, stk. 3, der har følgende ordlyd:

AB18 § 52, stk. 3:

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og i tilfældene nævnt i § 51, fastsættes afslagets skønsmæssig.
Nogle af tankerne bag bestemmelsen, der blev indført med AB92, fremgår af betænkningen vedrørende dennes § 33:

”Den [bestemmelsen, red.] bygger på den rimelighedsbetragtning, som også har været fremført i den juridiske litteratur, og som ligeledes har fundet udtryk i lovgivningen og retsafgørelser, at der må være en »offergrænse« for afhjælpningens omfang. Det kan ikke betale sig for samfundet, at der bruges ressourcer på afhjælpning, når udgifterne er langt større end tabet ved manglende afhjælpning. I øvrigt er det heller ikke rimeligt, at risikoen øges for, at entreprenøren bryder økonomisk sammen ved at have en ubegrænset afhjælpningspligt. Bestemmelsen må benyttes efter konkrete vurderinger af forholdene – i sidste instans ved voldgiftsrettens vurdering. Ved vurdering af afhjælpningspligten og de dermed forbundne udgifter skal der tages udgangspunkt i, at aftaler skal opfyldes, dvs. at entreprenøren har afhjælpningspligt. Bortfald af afhjælpningspligten er således en undtagelsesregel. Det er derfor udtrykkeligt nævnt i bestemmelsen, at der skal tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherreinteressen varetages også ved, at retten til afslag bevares.”

Som det fremgår af betænkningen, skal der meget til, før entreprenørens afhjælpningspligt og erstatningsansvar kan begrænses. Der er i den forbindelse et særligt hensyn at tage også til bygherren, som dog er søgt beskyttet gennem adgangen til afslag i entreprisesummen. Størrelsen på afhjælpningsomkostningerne må under alle omstændigheder, sammenholdes med manglens væsentlighed for bygherren.

Som et eksempel fra praksis kan nævnes afgørelsen trykt i TBB 2013.615 ØLD, der havde følgende faktum:
Der var mellem bygherre og entreprenør indgået en aftale om køb af et nøglefærdigt hus, der skulle opføres på bygherrens grund. Det blev mellem parterne aftalt, at huset skulle opføres så tæt på strandbeskyttelseslinjen som muligt. Den landinspektør, som entreprenøren havde antaget, begik imidlertid en fejl, hvorefter huset blev placeret 6,68 meter fra strandbeskyttelseslinjen. Bygherren lagde herefter sag an mod entreprenøren, og krævede principalt dækning for omkostningerne til flytning af huset – knap 1 mio. kr. Subsidiært krævede bygherren erstatning for forgæves og ekstraordinære omkostninger samt et afslag svarende til værdiforringelsen. Der blev gennemført syn og skøn for byretten og supplerende syn og skøn for landsretten, ligesom to dommere med faglig baggrund deltog i afgørelsen af sagen.
Byretten fandt, at den fejlagtige placering af ejendommen udgjorde en mangel, der var både væsentlig og relevant, men kom alligevel frem til følgende konklusion:

”[…] offergrænsesynspunktet fører til, at der ikke kan kræves nedrivning og nyopførelse af huset, men at der skal ydes afslag.”

Afslaget blev herefter skønsmæssigt fastsat til kr. 250.000, hvor der ved beløbets fastsættelse bl.a. blev lagt vægt på værdiforringelsen og den mistede herlighedsværdi.

Afgørelsen illustrerer, hvordan domstolene på den ene side vægter hensynet til entreprenøren (offergrænsesynspunktet) og på den anden side hensynet til bygherren (værdiforringelsen m.v.).
Det beror på en konkret vurdering, om en given mangel har en sådan karakter, at offergrænsesynspunktet kan tages i betragtning.
Hvis entreprenøren ønsker at afskære bygherren fra at kræve afslag, kan entreprenøren i stedet gøre brug af sin afhjælpningsret. Bestemmelsen i AB18 § 51 kan kun påberåbes af entreprenøren.

Når parterne har anvendt AB Forbruger

Når parterne har aftalt anvendelse af AB Forbruger, er det § 40, der fastlægger, hvornår entreprenørens ydelse kan anses som værende mangelfuld. Ved vurderingen af, om materialer er mangelfulde, anvendes § 41.

AB Forbruger § 40, stk. 1:

”Er arbejdet ikke udført som aftalt, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med forbrugerens eventuelle anvisninger, jf. §§ 20 og 21, foreligger der en mangel. Det samme gælder, hvis entreprenøren ikke har leveret anden aftalt ydelse, fx materialer, i forbindelse med arbejdet.”

AB Forbruger § 41, stk. 1, 1. pkt.:

”Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet, foreligger der mangler […]”.

Offergrænsesynspunktet er behandlet i AB Forbruger § 44, mens adgangen til afslag findes i § 45.

AB Forbruger § 44:

”Entreprenørens afhjælpningspligt og forbrugerens adgang til at foretage afhjælpning for entreprenørens regning bortfalder, hvis afhjælpning er umulig eller er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til forbrugerens interesse i, at aftalen opfyldes. Forbrugeren bevarer dog i alle tilfælde retten til afslag i entreprisesummen”.

AB Forbruger § 45, stk. 2:

”Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter, fastsættes afslaget, efter forbrugerens valg, skønsmæssigt på en af følgende måder:

(1) Enten som forskellen mellem den aftalte pris for arbejdet og den pris for arbejdet, der måtte antages at være blevet aftalt, hvis der var indgået aftale om arbejdet i den foreliggende stand.

(2) Eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes værdi uden mangler og arbejdets værdi i den foreliggende stand.”

Du kan læse mere om offergrænsesynspunktet her.

Når parterne har anvendt AB Forenklet

Når parterne har aftalt anvendelse af AB Forenklet, er det § 37, der sammenholdt med § 11, stk. 1 og 2 fastlægger, hvornår entreprenørens ydelse kan anses som værende mangelfuld.

AB Forenklet § 37, stk. 1 og 2:

”Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med § 11, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel.
Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse med kravene i § 11, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel […]”.

AB Forenklet § 11, stk. 1 og 2:

”Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med bygherrens anvisninger. Materialer skal – for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført – være af sædvanlig god kvalitet. Entreprenøren skal kvalitetssikre sine ydelser.

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle nødvendige biydelser til færdiggørelse af arbejdet.”

Offergrænsesynspunktet er behandlet i AB Forenklet § 41, mens adgangen til afslag findes i § 42.

AB Forenklet § 41:

”Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for entreprenørens regning, jf. §§ 38-40, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle tilfælde retten til afslag, jf. § 42.”

AB Forenklet § 42, stk. 3:

”Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og i tilfældene nævnt i § 41, fastsættes afslaget skønsmæssigt.”

Du kan læse mere om offergrænsesynspunktet her.

Når parterne har anvendt ABT18

Når parterne har aftalt anvendelse af ABT18, er det § 45, der sammenholdt med § 12, stk. 1 og 2 fastlægger, hvornår entreprenørens ydelse kan anses som værende mangelfuld.

ABT18 § 45:

”Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse med kravene i § 12, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel […]”.

ABT18 § 12, stk. 1 og 2:

“Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt og i overensstemmelse med bygherrens anvisninger. Materialer skal – for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført – være af sædvanlig god kvalitet. Entreprenøren skal kvalitetssikre sine ydelser. Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle nødvendige biydelser til færdiggørelse af arbejdet.”

Offergrænsesynspunktet er behandlet i ABT18 § 49, mens adgangen til afslag findes i § 50.

ABT18 § 49:

”Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for entreprenørens regning, jf. §§ 46-48, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle tilfælde retten til afslag, jf. § 50”.

ABT18 § 50, stk. 3:

”Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og i tilfældene nævnt i § 49, fastsættes afslaget skønsmæssigt.”

Du kan læse mere om offergrænsesynspunktet her.

Når parterne har anvendt ABR18

Når parterne har aftalt anvendelse af ABR18, er det § 42, der sammenholdt med § 9, stk. 1 fastlægger, hvornår rådgiverens ydelse kan anses som værende mangelfuld.

ABR18 § 42:

”Er opgaven ikke udført i overensstemmelse med § 9, stk. 1, foreligger der en mangel.”

ABR18 § 9, stk. 1:

”Opgaven skal udføres i overensstemmelse med aftalen, god rådgivningsskik og bygherrens anvisninger. Rådgiveren skal kvalitetssikre sine ydelser”.

Offergrænsesynspunktet er behandlet i ABR18 § 45, mens adgangen til afslag findes i § 48.

ABR18 § 45:

”Rådgiverens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for rådgiverens regning, jf. § 43, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle tilfælde retten til afslag, jf. § 48.”

ABR18 § 48, stk. 3:

”Hvis afhjælpning af mangler er umulig og i tilfældene nævnt i § 44, fastsættes afslaget skønsmæssigt.”

Du kan læse mere om offergrænsesynspunktet her.

Når parterne ikke har anvendt AB-systemet

Uanset at parterne ikke har anvendt AB-systemet, må det antages, at retstilstanden i medfør af den foreliggende retspraksis på området, vil være den samme som beskrevet her.

Brug for juridisk bistand?

Der er mange forhold, der skal tages i betragtning ved vurderingen af, om offergrænsesynspunktet er relevant i en given sag. Hos entrepriseret.dk, der er en del af Advokatgruppen, kan vi hjælpe med at foretage en konkret vurdering af jeres sag.

I er velkomne til at kontakte os på telefon 70 10 13 30 for en uforpligtende indledende samtale om jeres situation. I har også mulighed for at skrive direkte til os ved hjælp af kontaktformularen på siden her.