Projektfejl og rådgiverens ansvar

Den tekniske rådgivers ansvar for projektfejl: Dét skal du vide

Projektfejl kan få store økonomiske konsekvenser. Det er derfor helt afgørende, både som bygherre og rådgiver, at forstå omfanget af den tekniske rådgivers ansvar. I denne artikel ser vi på den tekniske rådgivers ansvar ved projektændringer og vigtigheden af samarbejdet med entreprenøren – særligt under store byggeprojekter. Vi ser også på konsekvenserne af at foretage standsning af rådgiverens arbejde, og på hvordan det kan påvirke et eventuelt erstatningskrav mod rådgiveren.

Har du brug for juridisk rådgivning i forbindelse med byggeprojektet, så kontakt entrepriseret.dk på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen – første, indledede samtale er altid gratis.

Det almindelige professionsansvar

Som professionel rådgiver er man underlagt et culpaansvar, med de undtagelser der er fastsat i ABR18 (Almindelige Betingelser for Rådgivning). Ansvaret skal ses i forhold til en sædvanlig rådgivers professionelle kompetencer samt de normer og regler der gælder på området.

Ansvaret for en teknisk rådgiver omfatter bl.a.:

 1. Manglende overholdelse af standarder
  Hvis den tekniske rådgiver ikke lever op til de gældende standarder inden for sit fagområde og som følge heraf begår en fejl, kan de blive holdt ansvarlige for deres handlinger.
 2. Forsømmelse af faglig viden og ekspertise
  En teknisk rådgiver forventes at have den nødvendige viden og ekspertise inden for deres område. Hvis de undlader at handle i overensstemmelse hermed og derved begår en fejl, kan de blive gjort ansvarlige.
 3. Manglende opfølgning og kontrol
  Hvis den tekniske rådgiver ikke sørger for tilstrækkelig opfølgning og kontrol af projektet, herunder at identificere og rette fejl og mangler, kan de blive holdt ansvarlige for eventuelle skader eller tab.
 4. Manglende kommunikation og rådgivning
  Hvis den tekniske rådgiver ikke kommunikerer klart og præcist med andre involverede parter og undlader at give korrekt rådgivning, kan de blive ansvarlige for eventuelle fejl eller misforståelser, der opstår.

Bevisbyrden

I tilfælde af at bygherren vil gøre et krav gældende mod rådgiveren, er det denne selv der skal løfte bevisbyrden. Her må bygherren kunne bevise, at den professionelle rådgiver har handlet ansvarspådragende, og at dette har ført til et økonomisk tab for bygherren.

Syn og skøn kan være et vigtigt bevismiddel for bygherren. Det gælder særligt i tilfælde, hvor der opstår tvist mellem bygherren og den professionelle rådgiver. Syn og skøn indebærer, at en sagkyndig person bliver udpeget til at afgive en uafhængig vurdering af det konkrete forhold eller den påståede fejl. En sagkyndig person er typisk en ekspert inden for det relevante fagområde.

Derudover kan udtalelser fra den brancheorganisation, som den tekniske rådgiver er en del af,  være relevante. Disse udtalelser kan nemlig give klarhed over de specifikke kutymer og krav, der gælder på området. Dette kan bidrage til at fastlægge standarden for rådgiverens arbejde.

Projektændringer

I voldgiftskendelsen TBB 2020.198 VBA tog voldgiftsretten stilling til den tekniske rådgivers ansvar ved projektændringer. Bygherren fremsatte i sagen erstatningskrav mod rådgiveren for omprojektering, forsinkelser og de fordyrelser dette medførte.

Voldgiftsretten fastslog dog, at den tekniske rådgivers ansvar ved projektændringer afhænger af byggeriets størrelse og kompleksitet. Dette skyldes, at det må være rimeligt at forvente, at et stort og komplekst projekt ikke kan udarbejdes fejlfrit, og at der derfor kan være behov for rettelser og ændringer efter projekteringsfasen.

Ændringer var i dette tilfælde ikke et udtryk for manglende faglighed eller kompetence fra rådgiverens side, men at komplikationer var påregnelige ved et sådant byggeprojekt, og burde være afklaret i samarbejde med entreprenøren ved opfølgning og tilsyn.

Standsning af arbejdet

I en anden voldgiftskendelse – TBB 2023.393 – havde bygherren lavet standsning af rådgiverens arbejde, inden rådgiveren havde haft mulighed for at foretage de fornødne tilretninger af projektet.

Også her er det vigtigt at bemærke, at byggeriet var komplekst. Derfor, var det Voldgiftsrettens opfattelse, at projektet var “bygbart under forudsætning af, at der skete tilretning i samarbejde med entreprenøren under udførslen”.

At bygherren standser den tekniske rådgivers arbejde og antager ny rådgiver til færdiggørelse af projektet, fik altså afgørende betydning for hans adgang til at kræve erstatning. Den tekniske rådgiver fik her medhold i sagen, selvom projektet på en række punkter ikke overholdt god projekteringsskik, da han var frataget muligheden for afklaring og tilretning af projektet.

Har du brug for juridisk rådgivning til dit byggeprojekt?

Har du spørgsmål eller brug for juridisk rådgivning inden for entrepriseret? Vores erfarne team hos entrepriseret.dk står klar til at hjælpe dig.

Vores dedikerede team af entrepriseretsadvokater er specialiseret i at håndtere alle aspekter af entrepriseret. Det gælder både kontraktforhold, tvister, ansvarsspørgsmål og meget mere. Vi er her for at sikre, at dine rettigheder og interesser bliver varetaget på bedst mulig vis.

Kontakt os i dag for en gratis samtale om dine entrepriseretlige behov. Du kan ringe til os på 70 10 13 30 eller udfylde kontaktformularen her på siden, for at blive ringet op af vores entrepriseretlige team. Vi ser frem til at hjælpe dig.