AB-bestemmelserne

Læs meget mere om AB-bestemmelserne og herunder AB 18, som er et af de mest kendte AB-bestemmelser. Vi guider dig igennem hvordan AB-bestemmelserne tages i brug, og hvorfor de er så afgørende.

”AB-bestemmelserne” er overordnet set et sæt aftalevilkår, som parterne i en entreprisekontrakt kan vælge at anvende. Det skyldes blandt andet, at der ikke i entrepriseretten er nogen lovgivning. Parterne kan derfor som udgangspunkt selv bestemme, hvad der skal fremgå af deres aftale.

AB-bestemmelserne er et standardiseret sæt aftalevilkår, som er udfærdiget til brug for entreprisekontrakter. AB-bestemmelserne er udarbejdet af repræsentanter fra både entreprenør- og bygherresiden, og bestemmelserne tager dermed hensyn til begge parter. AB-bestemmelserne uddyber bl.a. hvilke rettigheder samt forpligtelser, parterne har overfor hinanden.

Parterne vælger selv, om de ønsker at indgå en entreprisekontrakt på AB-vilkår. Det er også muligt for parterne at fravige, ændre eller tilføje yderligere i AB-bestemmelserne alt efter parternes behov. Dermed kan parterne tilvælge AB-bestemmelserne som et supplement til entreprisekontrakten.

AB-bestemmelserne regulerer bl.a.:

  • Sikkerhedsstillelse og forsikring,
  • Udførelse af entreprisen, herunder arbejds- og tidsplaner,
  • Tidsfristforlængelse og forsinkelse,
  • Aflevering og mangler,
  • Muligheden for ophævelse,
  • Betaling, herunder merbetaling og tilbageholdelse,
  • Eftersyn
  • Tvister

Der er imidlertid forskel på hvilket sæt af AB-bestemmelser, der er bedst at anvende for det konkrete byggeri. De forskellige entrepriseformer samt byggeriets parter og deres roller i henhold til entreprisekontrakten er afgørende for, hvilket sæt standardvilkår, der bør anvendes. Læs mere om de forskellige sæt af AB-bestemmelser nedenfor.

AB 18 – ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”

AB 18 er det mest kendte og derfor også det mest anvendte sæt af aftalevilkår inden for entrepriseretten. Betingelserne angiver de generelle regler om bygherrens og entreprenørens rettigheder og forpligtelser i et entrepriseforhold. Det gælder bl.a. regler om parternes ydelser, sikkerhedsstillelse, forsikringspligt, risikofordeling, ændringer, ansvar, tidsfrister, betaling, aflevering, mangelbeføjelser, reklamation samt behandling af tvister.

Dette sæt af aftalevilkår kan anvendes, når en entreprenør skal udføre et bygge- eller anlægsarbejde for bygherren. Derudover forudsætter AB 18, at bygherren eller dennes rådgiver står for projekteringen af byggeriet (en rådgiver vil typisk være en arkitekt, bygningskonstruktør eller ingeniør).

AB 18 er udfærdiget med henblik på den situation, hvor bygherre ikke er forbruger, og hvor der er tale om større entrepriser. Hvis bygherren er forbruger bør AB-forbruger anvendes i stedet, og for mindre entrepriser anbefales AB Forenklet. Disse to typer af aftalevilkår er beskrevet nærmere nedenfor.

ABT 18 – ”Almindelige betingelser for totalentreprise”

ABT 18 anvendes i de tilfælde, hvor bygherren har indgået en entreprisekontrakt med en enkelt totalentreprenør, der både projekterer og bygger.

ABT 18 fastslår de generelle regler om bygherrens og entreprenørens rettigheder og forpligtelser i et totalentrepriseforhold, herunder parternes ydelser, sikkerhedsstillelse, forsikringspligt, risikofordeling, ændringer, ansvar, tidsfrister, betaling, aflevering, mangelsbeføjelser, reklamation og behandling af tvister.

ABR 18 – ”Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed”

ABR 18 anvendes ofte i rådgivningsaftaler om teknisk bistand til et byggeprojekt. Betingelserne fastslår de generelle regler om bygherrens og rådgiverens rettigheder og forpligtelser i et rådgivningsforhold.

ABR 18 indeholder bl.a. regler om parternes ydelser, sikkerhedsstillelse, forsikringspligt, risikofordeling, ændringer, ansvar, tidsfrister, betaling, aflevering, mangelsbeføjelser, reklamation og behandling af tvister.

ABR 18 regulerer dog ikke rådgivningsforhold fuldt ud. Derfor vil ABR-vilkårene på rådgiverområdet næsten altid blive suppleret af en konkret rådgivningsaftale, og med henvisning til en ydelsesbeskrivelse.

AB Forbruger – ”Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere”

AB Forbruger er ligesom AB 18 et velkendt sæt af aftalevilkår. Som ovenfor beskrevet finder AB 18 dog ikke anvendelse i forbrugerforhold, og AB Forbruger er et særligt sæt af aftalevilkår til denne situation

AB Forbruger er oftest en aftale mellem en privat forbruger og en håndværker/entreprenør, og aftalen kan indgås direkte mellem forbrugeren og håndværkeren/entreprenøren. Standardbetingelserne kan eksempelvis bruges, når der indgås en aftale om et nybyggeri, en renovering eller ombygning.

AB Forenklet

AB Forenklet er en forenklet udgave af AB 18. Vilkårene er udarbejdet med henblik på at skulle anvendes i aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, hvor bygherren ikke er forbruger, og hvor der er tale om en mindre eller enklere entreprise.