Dagbøder

Når en bygherre og en entreprenør indgår en aftale om udførelse af et byggeprojekt, er der næsten altid fastsat en tidsplan for, hvornår byggeriet skal være færdigt. Der kan også være fastsat nogle tidsfrister for dele af byggeriet. Et eksempel på dette være, at fundamentet på et hus skal stå færdigt på et bestemt tidspunkt.

Forsinkelser er ofte forekommende, men særligt i større entrepriseprojekter kan forsinkelse have meget store konsekvenser. Det kan i den forbindelse være en god idé for parterne på forhånd at have aftalt, hvad konsekvensen af en forsinkelse skal være.

I entreprisekontrakter vælger parterne typisk at aftale, at entreprenøren skal betale en dagbod, hvis den aftalte tidsplan ikke overholdes. Dagbod er en form for erstatning/kompensation, dvs. et fastsat beløb, som bygherren kan få, hvis byggeriet bliver forsinket pga. entreprenørens forhold.

Hvordan kan dagbod pålægges?

Bygherren og entreprenøren kan selv bestemmelse, hvordan dagbødernes beløb skal udregnes og hvordan dagbøderne skal betales.

Det kan blandt andet aftales, at der pålægges et fast dagbodsbeløb, for hver dag entreprenøren overskrider den aftalte tidsplan. I den forbindelse er det vigtigt at få aftalt, om det er pr. dag eller pr. arbejdsdag.

Det kan også aftales, at dagboden skal være en promillesats af entreprisesummen. Det er i den forbindelse vigtigt at få aftalt, om dagboden skal beregnes af entreprisesummen med eller uden moms. Herudover er det også vigtigt at aftale om eventuelt ekstraarbejde også skal medregnes.

Hvis parterne har aftalt at følge AB 18, fremgår reglerne om dagbod af § 40. Udgangspunktet er herefter, at dagbod beregnes som en brøkdel af entreprisesummen pr. dag, som entreprenøren er forsinket. Beløbet beregnes uden moms og pr. påbegyndt arbejdsdag.

Entreprenøren skal i så fald betale dagbod indtil entreprenøren har færdiggjort og færdigmeldt arbejde.

Hvorfor aftale dagbod?

En fordel ved at have aftalt, at der skal anvendes dagbøder ved forsinkelse, og herunder hvordan beløbet for dagbøder skal udregnes, er at parterne på forhånd er enige om, hvad der skal ske, hvis der opstår forsinkelse, som entreprenøren er ansvarlig for. Det kan være en stor fordel for bygherren, da bygherren ellers er nødsaget til at rejse et erstatningskrav mod entreprenøren. For at bygherren kan få erstatning skal han bl.a. kunne dokumentere, at han har lidt et tab som følge af forsinkelsen af byggeriet. Her kan det være, at entreprenøren bestrider, at han har handlet erstatningspådragende. Derudover kan det være et incitament for entreprenøren til at få færdiggjort arbejdet i rette tid.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hvis man har aftalt, at der pålægges dagbod ved forsinkelse, kan bygherren ikke, efter reglerne i AB, også kræve erstatning for forsinkelsen. Det kan f.eks. være en ulempe for bygherren, hvis det tab, han har lidt ved forsinkelsen rent faktisk er større, end det beløb, som entreprenøren skal betale ham i dagbøder.

Brug for juridisk bistand?

Hos entrepriseret.dk rådgiver vi en lang række både private og professionelle bygherrer, og alle typer af entreprenørvirksomheder. Vi står klar til at hjælpe jer med rådgivning om dagbod og udarbejdelse af en entreprisekontrakt.

I er velkomne til at kontakte os på telefon 70 10 13 30 for en uforpligtende indledende samtale om jeres situation. I har også mulighed for at skrive direkte til os ved hjælp af kontaktformularen her eller i kontaktboksen på siden her.