Afhjælpningspligt og afhjælpningsret

Hvis der foreligger en mangel ved den ydelse, som entreprenøren har leveret, har bygherren krav på at få afhjulpet manglen. Derudover er entreprenøren både berettiget og forpligtet til at afhjælpe manglen. Det skal ske inden rimelig tid, og entreprenøren kan ikke kræve merbetaling af bygherren herfor.

En mangel kan både konstateres under entreprisens udførelse, ved afleveringen af entreprisen, og også efter afleveringen af entrepriseprojektet, og kan særligt forekomme på to måder: Enten ved, at arbejdet er udført mangelfuldt, eller fordi de anvendte materialer, der er brugt til arbejdet, er mangelfulde.

Afhjælpningspligt

At der foreligger en afhjælpningspligt for entreprenøren betyder, at entreprenøren har pligt til at afhjælpe en mangel, der er ved den ydelse, han har leveret. Det er en pligt, som bygherren kan påberåbe sig overfor entreprenøren.

Afhjælpningsret

At entreprenøren har en afhjælpningsret betyder, at entreprenøren har en ret til at udbedre mangler ved den ydelse, han har leveret. Hovedreglen er, at entreprenøren har ret til at forsøge at afhjælpe en mangel, før bygherren kan gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. I denne sammenhæng betyder det altså dét en kontraktpart kan kræve, hvis modparten i kontrakten er i misligholdelse. Det kunne eksempelvis være ophævelse eller efterlevering. Entreprenørens ret til at afhjælpe manglen kan dog bortfalde, hvis det er til væsentlig ulempe for bygherren.

Typisk efter der er sket afhjælpning vil denne blive gennemgået. Her vil både bygherren og entreprenøren være til stede. Ved sådan en gennemgang af afhjælpningen udføres en afhjælpningsprotokol, hvor bygherren konstaterer om manglen er afhjulpet tilstrækkeligt.

AB 18 og ABT 18

I en entreprisekontrakt og en totalentreprisekontrakt kan bygherren og entreprenøren vælge at aftale det frivillige aftalegrundlag AB 18 eller ABT 18. Parterne kan vælge af aftale at hele AB 18 eller ABT 18 skal være gældende i forholdet mellem dem. Herudover kan de også mere specifikt vælge, at reglerne i de to aftalegrundlag om afhjælpningspligt- og ret skal være gældende.

Hvis reglerne i AB 18 og ABT 18 om afhjælpningspligt- og ret er aftalt, har entreprenøren både en pligt og en ret til at udbedre fejl og mangler i 5 år efter aflevering af entrepriseprojektet, jf. AB 18 § 49 og ABT 18 § 47.

Bygherren skal give entreprenøren/totalentreprenøren skriftlig meddelelse herom, inden rimelig tid efter manglerne er opdaget, eller burde være opdaget.

Bygherren skal herefter skriftlig underrette entreprenøren om, at han har konstateret en mangel. Entreprenøren får dernæst en skriftlig meddelelse om en frist til afhjælpning. Denne frist fastsættes med hensyn til manglens omfang og art samt øvrige forhold.

 

Mangler er ikke afhjulpet

Konstaterer bygherren efter en afhjælpningsgennemgang, at manglerne ikke er afhjulpet tilstrækkeligt eller ikke er afhjulpet inden for den fastsatte frist, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftlig meddele entreprenøren om, hvilke mangler, der stadig påberåbes.

Bygherren har endvidere ret til at udbedre manglen for entreprenørens regning, eller at få et afslag i entreprisesummen, jf. AB 18 § 50 og ABT 18 § 48.

Der gælder ved entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens udbedringskrav en offergrænse, hvilket indebærer, at hvis afhjælpningen vurderes at være forbundet med uforholdsmæssige store udgifter, bortfalder entreprenørens afhjælpningspligt, og bygherrens mulighed for at foretage udbedring på entreprenørens regning, jf. AB 18 § 51 og ABT 18 § 49.

AB 18 og ABT 18 indeholder flere regler om mangler samt afhjælpningspligt- og ret, hvor der i nærværende artikel blot er nævnt nogle af de mest centrale.

Hvis entreprenøren og bygherren ikke har aftalt af anvende AB 18 eller ABT 18, gælder fristerne i forældelsesloven. Den almindelige frist er 3 år, og ved skjulte fejl er fristen på 10 år. Det er vigtigt at påpege, at bygherren skal kunne bevise, at der er en mangel, og at denne mangel var til stede ved byggeriets aflevering, hvorfor denne bevisbyrde oftest er sværere at løfte, jo længere tid der går.

ABR 18

Ved rådgiverkontrakter, der følger ABR 18’s regler for afhjælpningspligt og -ret, har også rådgiveren både pligt og ret til at afhjælpe de mangler, der er ved leveringen. Bygherren har mulighed for at fastsætte en skrifttig frist for afhjælpningen af manglen, hvor der tages hensyn til manglens art og omfang, samt øvrige forhold.

Hvis bygherren finder, at manglen ikke er afhjulpet, enten efter fristen er udløbet eller efter, at rådgiveren har meddelt, at afhjælpning er sket, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftlig give meddelelse til rådgiveren om, at han ikke mener afhjælpning har fundet sted.
Derefter har bygherren ret til at lade manglen udbedre for rådgiverens regning.

Rådgiverens afhjælpningsret kan bortfalde efter ABR 18 § 44, og rådgiverens afhjælpningspligt kan bortfalde efter ABR 18 § 45. Der er flere regler for afhjælpningspligt og ret i ABR 18, og dette er blot et kort oprids.

Brug for juridisk bistand

Vi har hos Advokatgruppen mange års erfaring med entrepriseret, og har flere advokater med speciale i entrepriseret, som står klar til at hjælpe både bygherrer og entreprenører.

I er altid velkomne til at kontakte os på telefon 70 10 13 30 for en uforpligtende indledende samtale om jeres situation. I har også mulighed for at skrive direkte til os ved hjælp af kontaktformularen her.