Reklamation

En reklamation er en meddelelse fra en af parterne om, at et forhold ikke er i overensstemmelse med det aftalte eller ikke er udført håndværksmæssigt korrekt.

Det er vigtigt at reklamere, hvis man konstaterer en mangel, da man ellers risikerer at miste et eventuelt krav. Dette gælder f.eks. for bygherren, hvis han konstaterer en mangel ved byggeriet.

Reklamation skal ske inden rimelig tid. Vurderingen af, om bygherren har reklameret inden rimelig tid er en konkret vurdering, hvor både manglens art og manglens omfang inddrages. Derudover er der også nogle absolutte frister for reklamation.

I forhold til reklamation skelnes der mellem mangler, der er konstateret, og mangler, som man burde have konstateret. Generelt kan det anbefales, at man reklamerer, så snart man opdager en mangel, da man ellers kan risikere at miste sit krav.

I forhold til reklamation kan parterne individuelt have aftalt, hvornår og hvordan der skal reklameres, men parterne kan også have valgt at følge standardvilkår, f.eks. AB 18 eller ABT 18, som gennemgås nærmere nedenfor. I nogle tilfælde kan entreprenøren også have valgt at indestå for det udførte arbejde i længere tid.

AB 18

Hvis bygherren og entreprenøren har valgt at følge AB 18, gælder der nogle særlige regler for reklamation. I AB 18 § 55, stk. 1, findes en regel, hvorefter bygherrens krav skal fremsættes mod entreprenøren senest 5 år efter aflevering af entreprisen. Bygherren kan ikke rejse et krav mod entreprenøren herefter. Bestemmelsen i AB 18 om reklamation kaldes en absolut reklamationsfrist, da entreprenøren hæfter for skjulte mangler i 5 år efter afleveringen.

Udover 5 års reglen er der også en yderligere regel for bygherren, hvorefter bygherren skal reklamere skriftlig over en mangel inden rimelig tid efter, at manglen er eller burde være opdaget, jf. AB 18 § 49, stk. 2. Denne regel gælder dog ikke, hvis entreprenøren er skyldig i et groft uforsvarlig forhold.

Reglen er derfor, at bygherren skal reklamere skriftlig over for entreprenøren inden rimelig tid, samt senest 5 år efter aflevering.

Har entreprenøren allerede foretaget afhjælpning, men viser det sig at denne afhjælpning har været utilstrækkelig, kaldes det for en genopbrudt mangel. Det følger af AB 18 § 55, stk. 2, at hvis entreprenøren har foretaget afhjælpning af en mangel, som bygherren har reklameret over, løber der en ny frist på 5 år for nye mangler, der kan opstå efter afhjælpning af manglen. Denne frist løber fra afslutningen af afhjælpningen. Den nye frist kan dog ikke løbe længere end til 3 år efter udløbet af den oprindelig 5 års frist. Det vil sige, at den maksimale frist er 8 år.

Eksempel på reklamation

Et eksempel kunne være, at bygherren reklamerer over en mangel, han lige har opdaget. Manglen opdager han ét år efter afleveringen af entreprisen. Når denne mangel er afhjulpet, løber der en ny 5 års frist for det, der er afhjulpet. Fristen løber fra afslutningen af afhjælpningen. Hvis det antages, at manglen bliver afhjulpet med det samme, da bygherren opdagede manglen, udløber reklamationsfristen for denne mangel 6 år efter afleveringen. Den relative reklamationsfrist i AB § 49, stk. 2, om at der skal reklameres inden rimelig tid, gælder stadig.

Hvis der konstateres mangler ved løsøregenstande og inventar, der ikke er særlig tilpasset eller fast monteret, findes der en særlig regel i AB 18 § 55, stk. 3. Ved sådanne genstande og inventar er fristen ikke på 5 år, som anført i § 55, stk. 1, men kun på 2 år.

Bygherrens krav bevares, uanset stk. 1-3, ved mangler, hvor der er aftalt, at entreprenøren indestår for arbejdet i længere tid, eller hvis der er forhold fra entreprenørens side, der er groft uforsvarlige. Det følger af AB 18 § 55, stk. 4.

ABT 18

Hvis parterne har indgået en totalentreprisekontrakt, der følger ABT 18, gælder der stort set de samme regler som anført ovenfor. Reglen om fremsættelse af krav senest 5 år efter arbejdets aflevering findes i ABT 18 § 53, stk. 1. Derudover følger det af ABT 18 § 47, stk. 2, tilsvarende som i AB 18 § 49, stk. 2, at bygherren skal fremsætte en skriftlig reklamation af manglen inden rimelig tid efter, manglen er opdaget eller burde være opdaget.

Reglerne om genopbrudte mangler fremgår af ABT 18 i § 53, stk. 2, hvor der gælder tilsvarende som anført i AB 18 § 55, stk. 2. Der henvises derfor til gennemgangen af AB 18 ovenfor.

Det samme gælder for § 53, stk. 3 og 4 i ABT 18, der svarer til AB 18 § 55, stk. 3 og 4.

ABR 18

Hvis parterne har indgået en rådgiverkontrakt, og i den forbindelse aftalt, at ABR 18 skal gælde, findes der også regler om reklamation.

I ABR 18 § 47 er det udtrykkeligt fastslået, hvordan bygherren skal reklamere. Hvis rådgiverkontrakten følger ABR 18, kan bygherren kun påberåbe sig en mangel eller gøre et ansvar gældende mod rådgiveren, hvis rådgiveren skriftlig har fået en meddelelse inden rimelig tid efter, at manglen eller rådgiveransvaret er eller burde være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis rådgiveren har gjort sig skyldig i groft uforsvarlige forhold.

Vær opmærksom på forældelsesloven

Det er vigtigt at være opmærksom på, at forældelsesloven gælder ved siden af reglerne i AB-aftalevilkårene.

Forældelsesloven har en almindelig forældelsesfrist på 3 år, og denne frist gælder også i forhold til reklamation af mangler ved en entreprisekontrakt. Det betyder, at fristen på 3 år begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor bygherren opdager en mangel ved entreprisen, eller når bygherren burde have opdaget manglen, jf. forældelsesloven § 3. Denne 3 års frist skal bygherren altså også overholde.

Det betyder, at hvis bygherren opdager eller burde have opdaget en mangel 2 år efter afleveringen, så er bygherrens krav forældet 5 år efter afleveringen, det vil sige 3 år efter manglen blev opdaget. Det er dog vigtigt at bemærke, at forældelsen ikke afbrydes af, at man blot har reklameret til entreprenøren. Man skal altså forfølge sit krav ved enten voldgift eller domstolene inden for 3 år, såfremt ikke entreprenøren anerkender manglerne.

Brug for juridisk bistand?

Det er vigtigt og kan være helt afgørende, at man sørger for at få reklameret rettidigt over en konstateret mangel. Vi har i Advokatgruppen mange års erfaring med entrepriseret, og vores dygtige advokater står klar til at hjælpe jer.

I er velkommen til at kontakte os på telefon 70 10 13 30 for en uforpligtende indledende samtale om jeres situation. I har også mulighed for at skrive direkte til os ved hjælp af kontaktformularen her.