Ophævelse

Hvis der foreligger såkaldt væsentlig misligholdelse fra den anden af parterne i en entreprisekontrakt, har både bygherren og entreprenøren mulighed for at ophæve kontrakten. Ophævelse af entreprisekontrakten medfører kort fortalt, at der ikke længere eksisterer nogen aftale mellem parterne om det pågældende byggeri.

Nedenfor er bygherrens og entreprenørens muligheder for at ophæve en entreprisekontrakt gennemgået.

Bygherrens ret til at hæve

Hvis parterne har aftalt, at AB 18 finder anvendelse, findes der i AB 18 § 59 en regel om bygherrens muligheder for at hæve entrepriseaftalen.

I medfør af § 59 kan en bygherre efter skriftligt påkrav hæve entrepriseaftalen helt eller delvist, hvis

  • der foreligger en væsentlig ansvarspådragende forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til arbejdets udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige ulemper for bygherren,
  • der foreligger væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til forhold af afgørende betydning for bygherren,
  • det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler, eller
  • der i øvrigt foreligger væsentlig misligholdelse fra entreprenørens side med hensyn til forhold af afgørende betydning for bygherren.

Der stilles forholdsvis strenge krav til, hvornår en misligholdelse fra entreprenørens side kan karakteriseres som væsentlig. Dette skyldes, at en ophævelse almindeligvis vil være meget byrdefuld for entreprenøren og også medføre værdispild og tab for andre parter.

Derudover kræves det, at misligholdelsen angår et “forhold af afgørende betydning for bygherren”.

Forhold af afgørende betydning for bygherren kan f.eks. være

  • entreprenørens manglende deltagelse i projektgennemgang eller aftalt projektoptimering,
  • entreprenørens gentagne overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen eller deltagelse i kartelsager af relevans for det pågældende bygge- og anlægsarbejde,
  • entreprenørens manglende overholdelse af aftalte forpligtelser om samfundsansvar, herunder arbejdsklausuler og sociale klausuler, eller
  • entreprenørens manglende sikkerhedsstillelse efter AB § 9, stk. 1, når bygherren har afgivet påkrav herom.

Før en bygherre kan hæve entreprisekontrakten, skal han forinden have givet entreprenøren en skriftlig advarsel. Når bygherren har konstateret misligholdelse fra entreprenørens side, skal bygherren altså give entreprenøren en rimelig frist til at rette op på fejlen.

Ophævelse grundet forsinkelse

Forsinkelse betegner den situation, hvor byggeriet, eller dele heraf, leveres for sent eller slet ikke leveres.

For at en bygherre kan ophæve kontrakten som følge af forsinkelse, skal forsinkelsen være væsentlig. Derudover skal forsinkelsen føre til store ulemper for bygherren eller have en afgørende betydning for bygherren.

Ved vurderingen af, om bygherre kan ophæve kontrakten, vil der også blive lagt vægt på, hvor belastende en ophævelse vil være for både entreprenøren og øvrige parter. Bygherrens mulighed for at ophæve kontrakten afhænger endvidere af, om bygherrens interesser kan blive rimeligt tilgodeset ved andre, mindre indgribende forhold.

Ophævelse grundet mangler

Hvis bygherren ønsker at hæve entreprisekontrakten på grund af mangler, skal også manglerne være væsentlige. Derudover skal der være god grund til at formode, at entreprenøren ikke er i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler. Dvs. hvis entreprenøren har evne og vilje til at afhjælpe manglerne, kan bygherre ikke ophæve. Entreprenøren skal naturligvis kunne afhjælpe problemet indenfor en rimelig tid.

Entreprenørens ret til at hæve

Hvis parterne har aftalt, at AB 18 finder anvendelse, findes der i AB 18 § 60 en regel om entreprenørens muligheder for at hæve entrepriseaftalen.

I medfør af AB 18 § 60 kan en entreprenør efter skriftligt påkrav ophæve entrepriseaftalen, når

  • der foreligger en væsentlig forsinkelse som følge af bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse, og bygherren ikke udfolder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt, eller
  • der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse eller misligholdelse fra bygherrens side med hensyn til forhold af afgørende betydning for entreprenøren.

Forhold, der kan være af afgørende betydning for entreprenøren, kan f.eks. være bygherrens væsentlige forsinkelse med betalingen af entreprisesummen eller dele heraf, eller bygherrens manglende iagttagelse af krav til arbejdsmiljø og sikkerhed på pladsen.

Det er vigtigt at bemærke, at ophævelse bør ske skriftligt til bygherren og må først ske, når bygherren forgæves er advaret med et skriftlig påkrav og et rimeligt varsel.

Har du brug for juridisk bistand?

Entrepriseforhold kan være omfattende og komplicerede. Hos entrepriseret.dk rådgiver vi en lang række både private og professionelle bygherrer. Vi rådgiver herudover også alle typer af entreprenørvirksomheder. Tøv derfor ikke med at kontakte vores entrepriseretsadvokater i dag. Ring på telefon 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden eller på vores kontaktside her.