Forsinkelser

Når bygherren og entreprenøren indgår en aftale om et byggeprojekt, er der næsten altid fastsat en tidsplan for, hvornår projektet skal stå færdigt. Hvis tidsplanen ikke overholdes opstår der ”forsinkelse”.

Det forekommer dog ikke sjældent, at byggeriet forsinkes, og det kan der være mange grunde til. Det kan f.eks. skyldes ydre forhold som usædvanlige naturbegivenheder eller brand, eller at entreprenøren eller en del af hans medarbejdere bliver syge. Det kan også skyldes, at bygherren ønsker at ændre noget undervejs.

Forsinkelse kan få store økonomiske konsekvenser både for bygherren og entreprenøren. Derfor er det også vigtigt for parterne at få aftalt på forhånd, hvem der har ansvaret, hvis en forsinkelse skulle opstå.

Som udgangspunkt er det entreprenøren, der har ansvaret for, at byggeriet er færdigt på det aftalte tidspunkt. Konsekvensen ved forsinkelse kan være et erstatningsansvar for det tab, som bygherren lider som følge af forsinkelsen. Parterne kan også på forhånd have aftalt, at der skal pålægges entreprenøren en dagbod.

I nogle situationer kan entreprenøren dog have ret til tidsfristforlængelse. I en sådan situation kan entreprenøren undgå at skulle betale erstatning eller dagbod til bygherren.

AB 18

Hvis parterne har aftalt, at AB 18 skal finde anvendelse, er der heri fastsat regler om ansvar og hæftelse for forsinkelse.

Af AB 18 § 40 fremgår det, at det er entreprenøren, der har ansvar for en forsinkelse, hvis ikke han har opnået ret til tidsfristforlængelse. Hvis parterne har aftalt, at entreprenøren skal betale en dagbod ved forsinkelse, kan bygherren ikke også kræve erstatning.

Hvis parterne ikke har aftalt dagbod kan bygherren rejse et erstatningskrav mod entreprenøren for det tab han har lidt, som følge af forsinkelsen. Hvis bygherren skal rejse et erstatningskrav er der dog en række betingelser, der skal være opfyldt. Bygherren skal bl.a. kunne bevise, at han har lidt et økonomisk tab som følge af forsinkelsen, og at dette skyldes entreprenøren.

Hvis en forsinkelse dog skyldes bygherrens forhold eller en anden entreprenørs forhold, er det bygherren, der skal betale entreprenøren erstatning. Erstatning gives for det tab, som entreprenøren har lidt herved. Reglerne om bygherrens hæftelse ved forsinkelse findes i AB 18 § 43.

Forcering

Entreprenøren og bygherren kan også aftale, at de skal forsøge at indhente en forsinkelse ved såkaldt ”forcering”. Forcering betyder, at entreprenøren fremskynder udførelsen af arbejdet, f.eks. ved at hyre ekstra arbejdskraft eller udføre arbejdet uden for de aftalte tidspunkter, f.eks. om aftenen og i weekender. På den måde kan entreprenøren i nogle tilfælde undgå en forsinkelse, hvis han kan se, at tidsplanen er ved at skride.

I AB 18 findes reglerne om forcering i § 41.

Brug for juridisk bistand?

Advokatgruppen rådgiver en lang række både private og professionelle bygherrer, og derudover også alle typer af entreprenørvirksomheder. Vi står klar til at hjælpe jer med rådgivning om forsinkelse og udarbejdelse af en entreprisekontrakt.

I er velkomne til at kontakte os på telefon 70 10 13 30 for en uforpligtende indledende samtale om jeres situation. I har også mulighed for at skrive direkte til os ved hjælp af kontaktformularen på siden her.