Mægling og konfliktløsning

Hvis der opstår en eller flere konflikter i et entrepriseforhold, er en retssag ikke nødvendigvis den bedste løsning. En retssag er ressourcekrævende og kan ofte blive langtrukken, og det kan derfor være hensigtsmæssigt for parterne at forsøge at nå til enighed, f.eks. ved forlig. Ved at indgå forlig kan parterne spare tid, interne ressourcer til forberedelse af en eventuel retssag eller voldgiftssag samt omkostninger, f.eks. udgifter til repræsentation ved advokat under retssagen.

Løsningstrappen efter AB 18

Hvis parterne har aftalt AB 18, skal de anvende en såkaldt løsningstrappe, som følger af AB 18 § 64. Efter løsningstrappen skal en tvist mellem parterne søges afklaret og forligt ved forhandling mellem deres projektledere hurtigst muligt og senest 5 arbejdsdage efter, at en part har anmodet om forhandling.

Bliver tvisten ikke forligt i første omgang, skal den forsøges forligt ved forhandling mellem parternes ledelsesrepræsentanter senest 5 arbejdsdage efter udløbet af første forhandling. Lader det sig heller ikke gøre at forlige tvisten i anden omgang, skal ledelsesrepræsentanterne inden for samme frist drøfte næste skridt til løsning af tvisten.

Det er i forbindelse hermed vigtigt at bemærke, at AB 18 stiller krav om, at hver part skal udpege sin projektleder og ledelsesrepræsentant senest 5 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået.

Løsningstrappen er en obligatorisk proces, som medfører, at parterne først kan gå videre til andre former for konfliktløsning, når de har gennemført egen forhandling efter løsningstrappen. Dvs. andre former for konfliktløsning, herunder mediation, mægling, hurtig afgørelse og voldgift, kan ikke iværksættes, før forhandlingsproceduren er gennemført. Det samme gælder for syn og skøn.

 

Løsningstrappen er illustreret nedenfor:

løsningstrappe- mægling og konfliktløsning

Mediation

Mediation er en form for konfliktløsning, hvor en uvildig tredjemand (mediatoren) hjælper parterne med at finde en løsning på deres konflikt.

Ved brug af mediation er det mediatoren, som leder processen. Dette sker navnlig ved at mediatoren hjælper parterne med at indgå i en dialog. Mediatoren må ikke selv fremsætte forligsforslag eller vejlede parterne om det sandsynlige udfald ved tvisten. Hele formålet med mediation er at få parterne til at tydeliggøre deres ståsteder og interesser med henblik på at finde en passende og tilfredsstillende løsning for begge parter. På den måde kan parterne selv finde en løsning, som ikke hindrer et eventuelt fortsat samarbejde.

Hvis parterne har aftalt at anvende AB 18, vil Voldgiftsnævnet efter anmodning fra en part udpege en mediator. Anmodningen kan dog også indgives af en voldgiftsret, som behandler den pågældende tvist. Voldgiftsnævnet udpeger mediatoren efter høring af parterne med en frist på 5 arbejdsdage, hvorefter mediatoren indkalder parterne til et mediationsmøde, der skal afholdes senest 10 arbejdsdage efter udpegelsen.

Parterne er desuden forpligtet til at medvirke i mediationsproceduren.

Der må ikke iværksættes mediation, hvis en part ønsker tvisten afgjort under en sag om hurtig afgørelse (uddybet nedenfor) og indgiver anmodning herom senest 10 arbejdsdage efter, at der er anmodet om mediation. Voldgift kan heller ikke iværksættes eller fortsættes, før proceduren er afsluttet.

Mediationsproceduren afsluttes, når tvisten er forligt, eller mediator konstaterer, at det ikke er muligt for parterne at blive enige om et forlig.

Mægling

Mægling er ligesom mediation en form for konfliktløsning, hvor en uvildig tredjemand (her kaldet mægleren) hjælper parterne med at finde en løsning på deres konflikt.

Ligesom ved mediation er det også mægleren, som leder processen. I modsætning til mediation kan mægleren dog fremsætte forligsforslag og vejlede om det sandsynlige udfald og usikkerheder ved tvisten. Mægling kan således anvendes, når parterne ønsker bistand til forligsforhandlinger fra en upartisk og neutral person med ekspertviden.

Typisk har en mægler erfaring gennem opgaver som faglig dommer, sagkyndig eller skønsmand ved Voldgiftsnævnet.

Udover de nævnte forskelle vedrørende mægleren/mediatorens rolle, gælder de samme regler for mægling, som for mediation, jf. ovenfor.

Hurtig afgørelse

Er der mellem parterne aftalt AB 18, er der også mulighed for en anden hurtigere og billigere tvistløsning ved Voldgiftsnævnet.

Denne form for tvistløsning er især fordelagtig, når tvisten opstår under byggeprocessen. På den måde kan parterne komme videre i stedet for at skulle afvente en langvarig voldgiftssag. En hurtig afgørelse kan allerede forventes at foreligge senest to måneder efter, at sagen anlægges.

”Hurtig afgørelse” kan dog først anvendes, når parterne forinden har søgt tvisten afklaret og forligt ved forhandling mellem deres projektledere. Derudover må der ikke versere en voldgiftssag om samme tvist mellem parterne.

Når begge parter er blevet hørt i sagen, vælger voldgiftsnævnet en eller flere opmænd, der typisk har fagteknisk baggrund, til at træffe afgørelse i sagen. Afhængigt af sagens karakter, kan der udmeldes en juridisk opmand eller en kombination af begge. Det er også muligt for parterne at anmode om en anden profil. Fristerne for både parternes indlæg samt opmandens afgørelse er korte, og der kan kun ske udsættelse helt undtagelsesvist.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en hurtig afgørelse har bindende virkning for sagens parter, ligesom en voldgiftskendelse. Afgørelsen kan dog indbringes for voldgift med en frist på 8 uger. Herefter kan en voldgiftsret træffe endelig afgørelse om tvisten. Bliver afgørelsen således ikke indbragt til en voldgift inden fristens udløb, anses afgørelsen for endelig.

Vi står klar til at hjælpe!

Vi har siden 1987 været eksperter i entrepriseret, hvorfor vi helt sikkert kan hjælpe dig med din entrepriseretlig konflikt. Tøv ikke med at med at Kontakte os, så vi kan drøfte dine muligheder for løsning af din konflikt.