Voldgift

Som alternativ til en retssag ved domstolene, kan parterne i en entreprisesag vælge at få behandlet en tvist ved voldgiftsretten. Derved sikrer parterne sig mere indflydelse på sagens gang og er selv med til at nedsætte voldgiftsretten og udvælge voldgiftsdommerne. En voldgiftskendelse er derudover endelig og kan ikke ankes.

Nedenfor giver vi et indblik i mulighederne for voldgift.

Hvornår skal en tvist løses ved voldgift?

Som udgangspunkt afgøres civile tvister ved domstolene. Et alternativ til dette er voldgift. Hvis en opstået tvist eller eventuelle fremtidige tvister i et bestemt retsforhold skal afgøres ved voldgift, skal parterne være enige og indgå aftale herom. Foreligger der en sådan aftale, medfører aftalen således, at tvisten ikke skal løses ved domstolene, men derimod af den aftalte etablerede voldgiftsret.

Benytter parterne de almindelige betingelser i AB 18, anses voldgift som allerede aftalt mellem parterne. Det følger af § 69 i AB 18. Dvs. parterne kan anlægge en voldgiftssag, hvis tvisten ikke kan løses ved meditation eller mægling, ved hurtig afgørelse, eller når forhandlingerne er afsluttet. Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at sagen ved voldgiftsretten først kan anlægges 4 uger efter, at forhandlingsmøderne er afsluttet.

En klausul om voldgift indsættes ofte i kontrakter inden for byggeriet, og voldgift vil derfor som regel være aftalt, før tvisten opstår. Parterne har dog også mulighed for at aftale voldgift efter tvistens opståen, ligesom parterne senere kan blive enige om at få konflikten løst ved de almindelige domstolene.

Hvad er en voldgiftsret?

Voldgiftsretten består af en eller flere voldgiftsdommere, som er udpeget af parterne selv. Det er derved karakteristisk for voldgift, at parterne selv nedsætter en privat ret, voldgiftsretten, som løser tvisten med bindende virkning for parterne.

Parterne har dels mulighed for at vælge institutionel voldgift. Herved forstås, at parterne vælger et institut, hvorefter instituttets procesregler som udgangspunkt benyttes. Man kan anse forholdet sådan, at voldgiftsinstituttet har ”sin egen retsplejelov”.

En entrepriseretlig sag afgøres ofte ved Voldgiftsnævnet, der løser konflikter inden for bygge og anlægsbranchen. Dette gælder f.eks., hvis parterne har anvendt et af standardaftaledokumenterne inden for bygge- og anlægsområdet, f.eks. AB 92 eller AB 18, men det kan også aftales på anden måde.

I stedet for institutionel voldgift kan parterne også vælge ad hoc voldgift. Herved forstås, at parterne på eget initiativ og uden assistance fra en fast voldgiftsinstitution etablerer en voldgiftsret. Det kan have nogle omkostningsmæssige fordele, da parterne selv bestemmer, hvordan sagsomkostningerne fastsættes og fordeles. Derudover vil parterne med ad hoc ikke være undergivet et allerede eksisterende regelsæt som ved institutionel voldgift. Ad hoc voldgift giver således parterne mulighed for at få skræddersyet parternes procesgrundlag, så det matcher parternes behov.

Voldgiftsretterne er anerkendte som afgørelsesmyndighed for private konflikter, og en tvist ved voldgiftsretten afgøres ved kendelse. En kendelse afsagt ved voldgiftsretten kan, ligesom en dom afsagt ved de civile domstole, tvangsfuldbyrdes af fogedretten. Voldgiftsretten forsøger også sommetider at mægle forlig.

Forenklet voldgift ved Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet har et særligt regelsæt om forenklet voldgift. Såfremt parterne har indgået aftale om voldgiftsbehandling ved Voldgiftsnævnet, har parterne således mulighed for at få løst tvisten på en mere enkel og hurtig måde. Det er op til parterne selv, om de ønsker den forenklede sagsbehandling.

Hvis der mellem parterne i en entreprisekontrakt er aftalt AB 18, sker behandlingen af sagen efter reglerne om forenklet voldgift, hvis

  • parterne er enige herom, eller
  • hvis én af parterne anmoder om denne sagsbehandling, hvor sagens værdi ikke overstiger 1 mio. kr.

Hvis sagens værdi senere overstiger 1 mio. kr., er det herefter op til voldgiftsretten at tage stilling til, hvorvidt sagens karakter tilsiger, at der skal ske sagsbehandling efter de almindelige regler.

Det kendetegnende for forenklet voldgift er navnlig brugen af kun én faglig voldgiftsdommer. Hvis parterne ønsker en anden sammensætning, herunder én juridisk dommer eller to dommere, kan paterne dog fortsat anmode herom.

Derudover indebærer den forenklede sagsbehandling, at processen går hurtigere. En forenklet voldgiftssag søges afsluttet senest 6 måneder fra modtagelse af klageskrift. Herunder er der f.eks. kun 14 dage til indlevering af henholdsvis replik og duplik, og som udgangspunkt bliver der kun afsat 14 dage til udfærdigelse af kendelse. Kendelsen forudsættes desuden at foreligge i kort form uden sagsfremstilling, gengivelse af procedure eller bevisførelse.

Hvad er fordelen ved voldgift?

Parterne har stor indflydelse på tvistløsningen, herunder anvendte regler og økonomi. Derudover kan en sag ved voldgiftsretten rumme mange parter og adciterede, herunder bygherre, flere entreprenører, underentreprenører samt rådgivere. Det giver således mulighed for, at de mange udestående konflikter kan løses samlet.

Hvad er forholdet til de almindelige domstole?

Som ovenfor beskrevet er voldgift et alternativ til de almindelige domstole. Alligevel spiller domstolene en vigtig rolle.

Domstolene kan først og fremmest tvangsfuldbyrde voldgiftsrettens kendelser. Derudover kan domstolene yde voldgiftsretterne bistand, f.eks. til bevisoptagelse.

Domstolene har desuden en vigtig kontrolfunktion. Domstolene kan tilsidesætte en voldgiftskendelse som ugyldig i særlige tilfælde, f.eks. hvis en voldgiftsdommer har overskredet sit mandat, eller hvis voldgiftsretten ikke har givet paterne en retfærdig sagsbehandling. Domstolene fører derudover også kontrol med at sager, der efter deres art ikke kan afgøres ved voldgift, ikke bliver afgjort ved en voldgiftsret.

Har I brug for juridisk bistand?

Vi yder juridisk bistand til en lang række private og professionelle bygherrer, og alle typer og størrelser af entreprenørvirksomheder. Vi har stor erfaring med at føre et stort antal entrepriseretlige rets- og voldgiftssager. Tøv ikke med at kontakte os for en uforpligtende samtale om din situation.