Underentreprise

Når en bygherre og en entreprenør indgår en entreprisekontrakt vil entreprenøren i nogle situationer kunne udføre hele arbejdet selv. I andre tilfælde er entreprenøren dog nødt til at overlade noget af arbejdet til en anden, og derved antage en underentreprenør – dvs. en eller flere andre entreprenører, som udfører en del af arbejdet for ham.

I en sådan situation kaldes entreprenøren for ”hovedentreprenøren”. De entreprenører, som hovedentreprenører antager til at hjælpe ham med projektet kaldes ”underentreprenører”.

Det er som udgangspunkt hovedentreprenøren, der har ansvaret for underentreprenørernes arbejde overfor bygherren. Bygherrens aftalepart er altså stadig kun entreprenøren.

Underentreprisekontrakt

Hvis man som hovedentreprenør ønsker at anvende en eller flere underentreprenører til at udføre det konkrete byggeprojekt for bygherren, er det vores klare anbefaling, at hovedentreprenøren får indgået en skriftlig kontrakt med underentreprenøren.

En kontrakt er blandt andet med til at sikre, at parterne er enige om, hvilken konkret ydelse, som underentreprenøren skal udføre. En kontrakt sikrer også, at der generelt er enighed mellem parterne om, hvilke rettigheder og pligter, de har overfor hinanden.

Det er særligt vigtigt at få beskrevet det præcise omfang af det arbejde, som underentreprenøren skal levere til hovedentreprenøren. Det er også vigtigt at få aftalt prisen for det arbejde, som skal udføres samt en tidsplan. Sidst men ikke mindst bør parterne også forholde sig til, hvad konsekvenserne skal være, hvis parterne ikke overholder deres forpligtelser. Det kan f.eks. være hvis underentreprenøren bliver forsinket med det arbejde, som han skal levere. I den forbindelse er det også en god idé at aftale, hvordan parterne hver i sig skal forholde sig overfor bygherren. Her er det som nævnt udgangspunktet, at bygherren må holde sig til entreprenøren – også ift. det arbejde, som underentreprenørerne udfører.

For mere generelle bemærkninger om entreprisekontrakter, kan vi henvise til vores artikel herom. Klik her for at læse mere om entreprisekontrakter.

Fordele og ulemper

Der kan være flere fordele for entreprenøren i at antage en underentreprenør. Underentreprenøren vil oftest være mere specialiseret og kvalificeret til at udføre det konkrete delarbejde, end hovedentreprenøren selv. I tilfælde hvor hovedentreprenøren f.eks. er murer, er det naturligt at antage underentreprenører til at udføre tømrer-, VVS-, malerentreprise mv. Det ligger således helt naturligt i projektet, at dele af arbejdet uddelegeres til de rette, og derved opnår bygherren formentlig en lavere entreprisesum eller hovedentreprenøren en større fortjeneste. En ulempe for hovedentreprenøren kan være, at han i første række bliver gjort ansvarlig for noget dårligt udført arbejde, som han ikke selv har udført.

Der kan også være fordele og ulemper for bygherren ved at hovedentreprenøren antager en underentreprenør til at udføre en del af arbejdet. En fordel kan f.eks. være, at byggeriet bliver hurtigere færdigt, da entreprenøren ikke skal udføre alt arbejdet selv. Derudover er underentreprenøren oftest mere specialiseret til hans arbejde, hvilket kan være med til at sikre kvaliteten. Hos entrepriseret.dk ser vi dog, at det langt størstedelen af hovedentreprise, der antager en underentreprenør.

AB 18

Når der indgås en kontrakt om et byggeprojekt, herunder en underentreprisekontrakt, er det op til parterne selv, om de ønsker at gøre brug af bestemmelserne i AB 18, som er et sæt standard-aftalevilkår. Parterne kan også vælge at udarbejde en individuel kontrakt.

AB 18 og underentreprise

I AB 18 findes der også bestemmelserne om underentreprise.

Ifølge AB 18 § 8 kan entreprenøren vælge at overlade en del af arbejdets udførelse til en underentreprenør, hvis det er sædvanligt eller naturligt. Det kan dog også aftales, at hele eller dele af projektet skal udføres af entreprenøren selv eller af en bestemt underentreprenør. Hvis entreprenøren ønsker at overlade en del af arbejdet til en underentreprenør kræver det bygherrens godkendelse.

Hvis entreprenøren vælger at overlade en del af arbejdet til en underentreprenør skal han oplyse bygherren om det. Det samme gør sig gældende, hvis entreprenøren senere vælger at antage eller udskifte en underentreprenør.

Udgangspunktet er som nævnt, at bygherren skal holde sig til entreprenøren som sin kontraktpart. Hvis bygherren f.eks. konstaterer en mangel ved det arbejde, som underentreprenøren har udført, skal han altså rette sit krav mod entreprenøren. Entreprenøren må herefter rette sit krav mod underentreprenøren, som har begået fejlen. I nogle situationer kan det dog være, at bygherren ikke kan rette sit krav mod entreprenøren, f.eks. hvis entreprenøren er gået konkurs. Kun i en sådan situation, hvor bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed kan rette sit krav mod entreprenøren, kan han rette sit direkte krav mod underentreprenøren.

For totalentreprisekontrakter og rådgiverkontrakter findes der lignende regler i ABT 18 og ABR 18.

Brug for juridisk bistand?

Advokatgruppen rådgiver en lang række både private og professionelle bygherrer, og derudover også alle typer af entreprenørvirksomheder. Vi står klar til at hjælpe jer med rådgivning om underentreprise og udarbejdelse af en entreprisekontrakt.

I er velkommen til at kontakte os på telefon 70 10 13 30 for en uforpligtende indledende samtale om jeres situation. I har også mulighed for at skrive direkte til os ved hjælp af kontaktformularen.